Algemene leveringsvoorwaarden

van Het Breinbureau, statutair gevestigd te Monster.

Adres:
Geestweg 29
2681 HE  Monster
E-mail jan@hetbreinbureau.nl
Website www.hetbreinbureau.nl

 

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het Breinbureau: de partij die diensten verricht in het kader van een opdracht/ overeenkomst.
 • Opdrachtgever: de persoon, de onderneming of de instelling waarmee Het Breinbureau een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten.
 • Afnemer: de betrokken(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
 • Offerte: de schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Het Breinbureau en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.
 • Materialen: alle door de opdrachtgever aan Het Breinbureau ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Het Breinbureau vervaardigde zaken, waaronder documenten, werkinstructies, videobeelden, etc.
 • Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
 • Open activiteit: activiteiten waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven, ongeacht de organisatie waar de betrokkene voor werkt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere opdracht, overeenkomst en aanbieding tussen Het Breinbureau en opdrachtgever.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk door Het Breinbureau bevestigd is.

 

Artikel 3: Offertes en de totstandkoming van de opdracht

 • Offertes van HET BREINBUREAU zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • Offertes van de Het Breinbureau zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 • De overeenkomst tussen de HET BREINBUREAU en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de overeenkomst  en/of een  bevestiging van de offerte.
 • Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij andere termijn in de offerte is opgenomen.
 • Cursisten hebben na inschrijving voor een training 14 werkdagen bedenktijd en kunnen binnen die periode zich kosteloos terugtrekken. Indien de cursus binnen 14 dagen na opgave van start gaat, is de bedenktijd niet van toepassing.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

 • Alle werkzaamheden, producten en diensten die door Het Breinbureau worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • Het Breinbureau bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 • Indien Het Breinbureau derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Voorafgaand aan de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgeven goede afspraken gemaakt over ieders bijdrage en verantwoordelijkheid.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 • Opdrachtgever maakt direct bij aanvang van de opdracht samen met de uitvoerend adviseur afspraken over de planning van de uitvoering binnen de gestelde uitvoeringsperiode.
 • Opdrachtgever verplicht zich door het aangaan van de overeenkomst tot afname van de werkzaamheden binnen de gestelde uitvoeringsperiode.
 • Afwijking in de uitvoeringsperiode worden alleen in samenspraak gemaakt. Indien blijkt dat de uitvoeringsperiode niet gehaald wordt, bekijken HET BREINBUREAU en opdrachtgever samen hoe dit opgelost kan worden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle bescheiden, waarvan HET BREINBUREAU aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste wijze aan HET BREINBUREAU worden verstrekt.

 

Artikel 6: Honorarium

 • HET BREINBUREAU en opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van HET BREINBUREAU, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 • Over alle door de opdrachtgever aan HET BREINBUREAU verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is aangegeven.
 • In het honorarium zijn alle bureaukosten verdisconteerd, waaronder reis- en verblijfkosten binnen Nederland, tenzij anders aangegeven.
 • In de overeenkomst worden ook de overige, voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materiaalkosten genoemd.
 • HET BREINBUREAU houdt zich het recht voor om gepubliceerde tarieven aan te passen. Deze prijswijzigingen zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 7: Betaling

 • In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 • Verschuldigde deelnemersbijdragen voor open activiteiten worden voorafgaande aan de activiteit gefactureerd, of via automatische incasso geïncasseerd.
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 • Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die HET BREINBUREAU maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 8: Integriteit

 • Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking, hanteert de opdrachtnemer de algemene integriteitregels die passend zijn bij de aard van de werkzaamheden.
 • Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
 • Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 • Voor zover van toepassing, voert opdrachtnemer werkzaamheden uit binnen de kaders van de NIP beroepscode.

 

Artikel 9: Auteursrecht

 • Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken-, en modellenrechten) op de materialen van HET BREINBUREAU zijn niet overdraagbaar en blijven bij HET BREINBUREAU.
 • Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen in welke vorm dan ook is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HET BREINBUREAU.
 • De opdrachtgever verplicht zich er zorg voor te dragen dat afnemers van diensten en producten van HET BREINBUREAU en deelnemers aan activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van deze diensten en producten, deze niet met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden zullen aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HET BREINBUREAU.

 

Artikel 10: Personeel en overmacht

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 3 werkdagen voorafgaande aan de afspraak worden afgezegd, zonder dat daarvoor kosten worden berekend. Daarna worden de geplande uren in rekening gebracht, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht. Eventuele reeds betaalde deelnemersbijdragen worden binnen een termijn van 3 weken gerestitueerd door Het Breinbureau.
 • Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de opdracht verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan HET BREINBUREAU of aan opdrachtgever. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de opdracht betrokken personen handelend namens of vanwege HET BREINBUREAU en/of opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HET BREINBUREAU en/of opdrachtgever tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 6 weken zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
 • Indien HET BREINBUREAU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is HET BREINBUREAU gerechtigd het reeds gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
 • Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen is HET BREINBUREAU gerechtigd na overleg met opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.
 • Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met HET BREINBUREAU plaatsvinden, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.

 

Artikel 11: Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk

 • Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 • Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal HET BREINBUREAU dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 • Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal HET BREINBUREAU de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 • Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 • De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12: Open activiteiten

 • Een open activiteit vindt uitsluitend doorgang indien voldoende deelnemers zich hebben aangemeld, dit ter beoordeling van HET BREINBUREAU.
 • HET BREINBUREAU heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen, indien deze niet voldoet aan de door de Het Breinbureau gestelde toelatingscriteria.
 • HET BREINBUREAU beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van bedoelde activiteit. Echter, HET BREINBUREAU behoudt zich het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de gestelde aanvangsdatum.
 • Indien de open activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde deelnemersgeld.
 • HET BREINBUREAU heeft het recht om de cursusleiding te wijzigen nadat de namen bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen omtrent annulering in dit artikel door de deelnemer wordt voldaan.
 • De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding schriftelijk te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken tot één week voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer een administratievergoeding van 50 euro verschuldigd, eventueel verhoogd met de werkelijk door HET BREINBUREAU gemaakte kosten. Indien annulering plaatsvindt binnen één week voor de geplande aanvangsdatum, is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.
 • De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit, mits deze voldoet aan de door HET BREINBUREAU gestelde toelatingscriteria. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan dient HET BREINBUREAU voor aanvang van de activiteit schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • Indien HET BREINBUREAU de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat HET BREINBUREAU besluit tot het doorgaan van die activiteit.
 • Indien HET BREINBUREAU de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door HET BREINBUREAU moet zijn ontvangen.
 • Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Deze mogelijkheid geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn verblijfskosten, aanschafkosten van voorgeschreven literatuur en examen/tentamengelden voor rekening van de deelnemer.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • HET BREINBUREAU is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b. Daden of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  c. Daden van HET BREINBUREAU, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, anders dan door opzet of grove schuld.
 • HET BREINBUREAU aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door haar aangericht aan werkruimtes, apparatuur, hulpmiddelen, materiaal en eventuele overige zaken die eigendom zijn van opdrachtgever of derden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst

 • Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen dan is deze verplicht de door HET BREINBUREAU reeds aangeschafte materialen en overige werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is opdrachtgever verplicht HET BREINBUREAU te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
 • De vordering van HET BREINBUREAU op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  Indien HET BREINBUREAU na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die HET BREINBUREAU gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
  b.Indien HET BREINBUREAU de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is.
 • In de in het eerste lid genoemde situaties is HET BREINBUREAU bevoegd verdere invoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HET BREINBUREAU schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15: Gebreken, klachtentermijn

 • Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de opdracht het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen 30 dagen na de laatste dag van de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan HET BREINBUREAU te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd en vervalt het recht op restitutie.
 • Restituties als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht, geschillen

 • Op elke overeenkomst tussen HET BREINBUREAU en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen HET BREINBUREAU en opdrachtgever worden opgelost
 • Wanneer een oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk is, zal de daartoe meest gerede partij het geschil voorleggen aan de bevoegd rechter, tenzij partijen anders (bijvoorbeeld mediation) afspreken.

 

Artikel 17: Klachtenbehandeling

 • Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 15, is de klachtenregeling van HET BREINBUREAU van toepassing.

 

Artikel 18: Wijziging van voorwaarden

 • HET BREINBUREAU is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
 • De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nr KvK 62803344